“Vượt xe” tiếng Nhật là gì?

vượt xe

"他の車両を追い越す際は、基本的に、右に進路変更し、追い越す車両の右側を通って追い越さなければならない。"

*Lưu ý: ở Nhật, làn trái, làn phải, và vô lăng ngược với ở Việt Nam, nên khi vượt, sẽ vượt bên phải!

Như hình ảnh, vượt xe cũng có nhiều cách vượt, các bạn lưu ý cụm này dùng trong trường hợp nào nhé!

Furigana

ほかしゃりょうおいこすさいは、きほんてきに、しんろへんこうし、追い越す車両のみぎがわとおって追い越さなければならない。

Từ vựng

車両: xe cộ, phương tiện giao thông

追い越す: vượt xe (trước mũi xe)

基本的に: về cơ bản

進路: đường, lộ trình

右側: bên phải

Tạm dịch

"Trong trường hợp muốn vượt xe khác, về cơ bản, bạn phải đổi làn, và vượt bên tay phải của xe bạn muốn vượt".

Nguồn ảnh: Honda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top