TĐN – xâm chiếm

(しんこう)
xâm chiếm toàn bộ
(しんにゅう) Trong chiến tranh, nó có nghĩa là một cuộc tấn công; Một cuộc tấn công nhỏ, không phải là một cuộc xâm lược toàn diện. Thông thường nó có nghĩa là xâm phạm hoặc xâm nhập. Cũng có thể được sử dụng cho một đội tiên phong giống như lính thủy đánh bộ. Không giống như 侵略, 進入 có tính bí mật hơn, giống như đội đặc công đi vào tòa nhà nơi bắt giữ con tin. *****
(しんりゃく) Một cuộc xâm nhập thông thường, giống như một đội quân. Không biết khác gì so với 侵攻???

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top