TĐN – việc lặt vặt

ようけん
các công việc lặt vặt liên quan tới công việc, dù làm làm trong, hay ngoài văn phòng
ようじ việc vặt mang tính cá nhân, thường không liên quan tới công việc  *****
じむ thường chỉ dùng để chỉ các công việc hành chính, công việc văn phòng, ddwowcj thực hiện bên trong văn phòng 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top