TĐN – vết nứt

(すきま)
khe hở giữa hai vật khác nhau. Ví dụ giữa tủ và tường
(さけめ) vết nứt trong một vật thể, ví dụ vết nứt trong viên gạch. Ngoài ra すきま thường được dùng trong không gian 2 chiều, trong khi さけめ thường được dùng với không gian 3 chiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top