TĐN – tự lực cánh sinh

(じりつ)
tự lập (nhờ chăm chỉ)
(どくりつ) độc lập – thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, một start-up không cần vốn từ cac quỹ đầu tư mạo hiểm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top