TĐN – trộn

(まぜる)
Từ chung chỉ việc trộn lẫn. Cũng mang nghĩa bóng, chỉ sự tham gia vào một hội, tổ chức, v.v.  *****
(まぜる) Từ dùng cho những thứ mang tính kỹ thuật, ví dụ như khoa học hay nấu ăn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top