TĐN – treo, dán

はる
gắn, dán thứ gì: băng dính, urgo
ける(かける) treo thứ gì lên mặt phẳng thẳng đứng, bằng móc, hay ghim. Ngoài ra có nghĩa rắc thứ gì lên một cái khác (hạt tiêu, muối, v.v.). Ngoài ra có nghĩa phủ lên: kéo chăn đắp cho con, hay phủ khăn trải lên trên bàn. Ngoài ra cũng có nghĩa bật thứ gì lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top