TĐN – tôi, bản thân tôi, chúng tôi

()
có nghĩa ‘tôi’ nhưng thường được dùng trong 1 số thành ngữ, cụm từ cố định, nên chỉ dùng từ này khi bạn nhớ cách viết, và thành ngữ/cụm từ đó
(じぶん) có nghĩa ‘tôi’ nhưng cũng có nghĩa ‘bạn’, ví dụ như 彼が自分のゴハンを持ってきた.(anh ta tự mang đồ ăn trưa).
(われ) tôi (hay, 我々, ‘chúng ta’) – từ người già hay dùng ZZZ
(おのれ) bản thân một người  (VĂN HỌC)
(じが) bản ngã, chỉ dùng trong tâm lí học, triết học

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top