TĐN – sử dụng

 使つかう
sử dụng  *****
いるもちいる có nghĩa giống với 使う, nhưng trang trọng hơn. Ví dụ “Xin hãy sử dụng bút chì để điền vào phiếu trả lời”
つかう từ này có nghĩa rất cụ thể: sử dụng, tặng, gửi đi (1 phái đoàn). Hoặc lưu tâm, để ý tới việc gì. Thường chỉ được dùng trong cụm 気を遣う, nhưng từ này đa số được viết dưới dạng Hiragana, nên cũng không cần quan tâm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top