TĐN – số

(かず)
con số như trong “200 năm trước” hay “43 người tham dự.” *****
(すうじ) số nguyên – 1,2,3 là 数字 giống như a,b, hay c là文字.
(ごう) con số được gắn với vật cụ thể, ví dụ như số phòng, số điện thoại

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top