TĐN – săn bắt

かる
săn bắt
とる cũng có nghĩa là săn bắt, nhưng từ này không được dùng bao giờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top