TĐN – phong kiến

(ばくふ)
Mạc Phủ - chỉ chính phủ thời kỳ Edo - tức chế độ phong kiến. 幕府 không dùng để chỉ chế độ phong kiến ở các quốc gia khác
(ほうけんしゅぎ) chế độ phong kiến nói chung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top