TĐN – phân biệt

(くべつ)
Chỉ ra sự khác biệt giữa hai thứ tương đồng nhau. Nếu muốn diễn đạt câu “Tớ không thể phân biệt được 2 từ đồng nghĩa X và Y,” dùng 区別出来ない!  
(さべつ) Về mặt lý thuyết, từ này giống với 区別、nhưng thường được dùng với nghĩa 'phân biệt đối xử'. Ngoại lệ duy nhất là trong cụm 差別化、là cách các công ty hay dùng để chỉ việc “làm cho sản phẩm của họ nổi trội so với đối thủ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top