TĐN – nhỏ, nhỏ mọn

(ささい)

nhỏ mọn, gây khó chịu (giấy đăng kí nhưng phải kê khai hàng mấy trang)

かい(こまかい) tương tự với 些細. Ví dụ: thủ tục thật 些細 vì có quá nhiều các chi tiết 細かい . Tuy nhiên, không giống như 些細、細かい có thể mang nghĩa tích cực (những chi tiết nhỏ tinh tế của một tác phẩm nghệ thuật), nên hãy cẩn thận nhé!
(しゅうねんぶかい) dùng từ 'nhỏ mọn' cho những người cố chấp, hay thù hận. 執念深い áp dụng với những sự thù hận chính đáng và thù hận kiểu như 'Mày ăn trộm bánh của tao, tao sẽ trả thù mày vào năm sau, khi mày sắp được lên chức' 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top