TĐN – nhất định, chắc chắn

ぜったい
sử dụng bởi người thực hiện một hành động giúp đỡ/ người CHO ĐI ân huệ  “Nhất định tôi sẽ làm việc đó!”
ぜひ sử dụng bởi người đang HỎI XIN một ân huệ/ sự giúp đỡ; hoặc bởi người ĐA RA một mệnh lệnh  “Bằng mọi giá, hãy tìm cho ra nó!”
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top