TĐN – nhập dữ liệu

(にゅうろく)
Nhập dữ liệu (dùng cho máy tính)
(きにゅう) Nhập dữ liệu (dùng cho giấy tờ)
(とうろく) Đăng kí (điền vào tờ khai)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top