TĐN – nâng lên

げる(あげる)
giơ, nâng (tay) *****
げる(あげる) nêu lên (một luận điểm, phản đối), đưa ra ví dụ, trích dẫn
げる(あげる) thượng cờ/ rán ngập dầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top