TĐN – lưu, ở lại

まる(おさまる)
từ này có nghĩa rất cụ thể “nhậm chức - tổng thống của 1 quốc gia, hiệu trưởng trường học, thành viên ban giám đốc”
まる(おさまる) không dùng mấy (bình tĩnh, kết thúc)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top