TĐN – lòng biết ơn, nghĩa vụ

かんしゃ
lòng biết ơn nói chung  *****
おん lòng biết ơn. Không giống như 恩恵 và 義理, 恩 hàm ý bạn THỰC SỰ muốn làm điều gì đó tốt đẹp để trả ơn người nào đó.  Ngoài ra, không giống như 義理, 恩 không hàm ý bạn mắc nợ người đó một ân huệ nào cả. Ví dụ 恩 được dùng trong bối cảnh sau, “Mọi người ai cũng nghĩ tôi là đứa trẻ hư hỏng, là đồ bỏ đi, duy chỉ có cô giáo là vẫn tin tưởng vào tôi - とても恩がある。”
おんけい không giống như “恩” mang tính cá nhân, 恩恵 mang sắc thái sự biết ơn trong môi trường kinh doanh: 恩恵を受ける có nghĩa đen là ‘tôi nhận từ anh một ân huệ’ nhưng trên thực tế, nó mang nghĩa, ‘tôi nợ anh 1 lần!’ 恩恵 có nghĩa anh giúp tôi, thì tôi sẽ giúp lại anh
ぎり tình nghĩa, nghĩa lý, đạo lý: Anh mua truyện của tôi, thì tôi sẽ mua lại truyện của anh, dù chúng chẳng hay ho gì. Nói một cách khác, nếu ai đó cho bạn một 恩恵, bạn nợ họ một 義理
ぎむ nghĩa vụ đối với xã hội, cộng đồng - ví dụ như bỏ phiếu, đóng thuế, nghĩa vụ quân sự, v.v.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top