TĐN – lịch sự

(れいぎ)
Cách cư xử trong tình huống trang trọng: ví dụ như cách cúi chào, sonkeigo, tôn trọng thứ bậc xã hội.
(ていねい) Lịch sự - cách cư xử trong xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top