TĐN – làm nhanh lên!

(さっそく)
Ngay lập tức  *****
やか(すみやか) Giống 早速, nhưng nhấn mạnh việc làm thứ gì đó NHANH CHÓNG, hơn là BẮT ĐẦU ngay lập tức. Thường dùng trong môi trường văn phòng – ưu tiên việc gửi thư này lên hàng đầu!
いで(いそいで) Làm nhanh lên! Khá giống 速やか, nhưng có thể dùng trong gần như mọi hoàn cảnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top