TĐN – kích hoạt

(しょくはつ)
phát động một cuộc chiến tranh, cãi vã, hay xúc tác một phản ứng. Không nhất thiết phải cố ý
しげき kích thích, thúc đẩy ai đó làm việc gì. Không nhất thiết mang nghĩa tiêu cực – kích thích một đứa trẻ bằng cách cù nó, kích thích nạn nhân bằng cách sốc điện
しょうらい từ trong văn chương, không cần phải nhớ
(ひきがね) cò súng (có thể được dùng với nghĩa bóng)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top