TĐN – khác (tính từ)

(べつの)
một thứ khác hẳn
(ほかの) một thứ khác của cùng một loại
よその không chỉ là một thứ khác, mà còn có nghĩa KHÔNG PHẢI CỦA BẠN. Một từ khá mạnh. Ví dụ như "Đưng có chạm vào đĩa kẹo, không phải của con đâu nhé!"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top