TĐN – kết thúc

ませる(すませる)
Làm xong bài tập, việc vặt. “Không được chơi điện tử cho đến khi làm xong bài!"
(かんせい) Hoàn thiện - ví dụ như một bức tranh, công trình xây dựng, hay dự án vật chất nào đó
(かんりょう) Hoàn thiện các hạng mục của một dự án – báo cáo thường niên, v.v.
 (しゅうりょう) Cái gì đó (hợp đồng, đăng ký) hết hạn hay chấm dứt
(けつまつ) Kết luận của một cái gì đó - chương cuối cùng của một cuốn sách hay cảnh cuối của phim
わり(おわり) "kết thúc" - thường được viết ở phần cuối của phim, hay bởi một người muốn tuyên bố chiến thắng và thay đổi chủ đề
(かんぜん) Hoàn hảo, như trong 'tội ác hoàn hảo' hoặc 'tuyệt đối an toàn.' Ngoài ra, hoàn hảo như trong, 'dự án mới của tôi là hoàn toàn kết thúc, việc chỉnh sửa đã hoàn toàn xong'

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top