TĐN – hữu ích, tiện lợi

(やくにたつ)
có ích (dùng cho cả đồ vật, hay con người)
便(べんり) tiện lợi (dùng cho đồ vật, sự vật)
がいい(つごうがいい) không giống 2 từ trên, 都合がいい chỉ được dùng cho tình huống. Thường được dùng khi bạn lên kế hoạch với một người bận rộn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top