TĐN – hiếm

しい(めずらしい)
lạ kì, hiếm có   *****
まれ cũng mang nghĩa lạ kì, nhưng mang sắc thái trang trọng, hay dùng trong báo chí. Ngoài ra, còn mang ý nghĩa quý hiếm (động vật trong sách đỏ, tài năng hiếm có) 
少な(きしょうな) động thực vật quý hiếm, từ khoa học   VIẾT
(みょうに) kỳ lạ! Thường dùng cho cách cư xử. Ví dụ như, hôm nay cô ấy cư xử rất lạ!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top