TĐN – gia đình

(かぞく)
Gia đình thân cận với bạn - ông bà, ba mẹ, anh chị
(かてり) Gia đình mà bạn sống cùng
(しんせき) Những người thân còn sống, kể cả những người chưa gặp bao giờ
(さいし) Vợ con, ví dụ như "Tôi còn vợ con, xin để tôi sống!"

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top