TĐN – ghi nhớ vs. nhớ

える(おぼえる)
ghi nhớ (điều mới). Ví dụ như “học 10 từ Hán mỗi ngày.”
(おもいだす) nhớ lại những gì bạn đã biết trước đó. “tôi nhớ lần cuối tôi gặp cô ấy là ở Vancouver.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top