TĐN – doanh nghiệp nhỏ

(xxxさんかのyyy)
(Nghĩa đen, ” yyy ở dưới ô của xxx”)  Một công ty bị mua lại bởi một công ty lớn hơn.  Thông thường mang nghĩa một công ty sau khi hoạt động độc lập, bị mua lại một cách không thân thiên lắm
(こがいしゃ) Nghĩa đen "công ty con". Không giống 傘下, 子会社 thường là chi nhánh được lập bởi công ty mẹ. Nhân viên của họ trung thành hơn là nhân viên trong trường hợp 傘下

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top