TĐN – đo

(はかる)
(50%) Nhiệt độ, chiều cao, chiều sâu
(はかる) Đo lường, nhưng thường được sử dụng trong y học hoặc khoa học. (Huyết áp, áp suất không khí). Cũng được sử dụng cho diện tích, khoảng cách, âm thanh decibel, góc, công suất
(はかる) Được sử dụng chủ yếu cho trọng lượng, nhưng cũng có thể là số lượng hoặc khối lượng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top