TĐN – đi qua xa, mạo hiểm

(さきばしり)
Di chuyển quá nhanh, làm gì đó quá sớm khi chưa đến lúc
(どうをこす) Tương tự 調子に乗る
調(ちょうしにのる) cố quá
あんまり Sử dụng cho một điều/tình huống gì đó. Quá nóng, quá xa (Anh ta học quá nhiều)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top