TĐN – đi (học/ làm)

つうきん
chỉ dùng cho đi làm
かよう thường xuyên lui tới/ đi tới đâu (ví dụ - trường học, văn phòng, nhà thờ, gym)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top