TĐN – đề xuất một cái gì đó

(ていあん)
Đề xuất – không chỉ trong kinh doanh, mà còn trong sinh hoạt hằng ngày: “Đi xem phim đi!”  *****
(ていしゅつ) Nộp một báo cáo/tài liệu
(ていしょう) Đề xướng một việc gì đó

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top