TĐN – cô đơn

しい(さびしい)
cô đơn
淋しい(さびしい) cô đơn (từ này ít được dùng hơn, và hay dùng trong văn chương)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top