TĐN – cô đơn, xa lánh

(そがいかん)
xa lánh xã hội  *****
(こどく) cô đơn, lẻ loi, một mình (nghĩa xấu và tốt)
(そえん) hững hờ, xa lánh, ghẻ lạnh (khỏi con người một nơi chốn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top