TĐN – cay

(からい)
Cay!
(からくち) Từ này chỉ được dùng song song với từ đối lập của nó : 甘口. Khi đọc menu của nhà hàng, có 2 nhóm chính 甘口 (ít cay) hay 辛口 (cay hơn)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top