783. 依

依 = (người, Mr. T) + (may mặc) ON α

TỪ HÁN ĐỘC LẬP BỘ THỦ (Nếu có)
Ỷ (dựa vào)

Mr. T dựa vào may mặc để phát triển sự nghiệp

 

Onyomi

I

Jukugo

依存(いぞん) する phụ thuộc ★★★☆☆ VIẾT
依 (dựa vào) + (nhận thức được) = 依存 (phụ thuộc)

thường mang nghĩa tiêu cực, ví dụ, "sự phụ thuộc của Việt Nam vào tài nguyên thiên nhiên"

依頼(いらい) する nhờ vả, yêu cầu ★★☆☆☆
依 (dựa vào) + (niềm tin) = 依頼 (nhờ vả, yêu cầu)

không giống theo kiểu 'đưa tôi lọ muối với' , mà giống như 'tôi muốn nhờ anh đóng cho tôi một đôi giày chuẩn', hay thuê một luật sư, công ty PR. Những mối quan hệ với 'khách hàng' đều là 依頼

依頼人(いらいにん) khách hàng ☆☆☆☆ VIẾT
(yêu cầu) + (người, Mr. T) = 依頼人 (khách hàng)

Từ đồng nghĩa

đặt hàng (một mặt hàng hoặc dịch vụ) 
依頼    頼む    注文  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top