TỪ HÁN ĐỘC LẬP KÍ TỰ CĂN BẢN (Nếu có)
KỈ (bản thân)

Theo nhà Phật, trong bản thân mỗi người đều tồn tại một con rắn độc, chính là cái tâm điên đảo, chúng ta cần tu tập để thuần hóa con rắn độc ấy

(rắn độc)

Onyomi

KI

Kunyomi

おのれ bản thân tôi - cách nói trong văn chương để chỉ 私 
★★☆☆☆

Jukugo

自己紹介(じこしょうかい) giới thiệu bản thân trước một nhóm người ★★☆☆☆
己 (tự mình) + (giới thiệu) = 自己紹介 (giới thiệu bản thân trước một nhóm người)
自己(じこ) tự mình ★★☆☆☆
(tự mình) + 己 (bản thân, rắn độc) = 自己 (tự mình)

Được sử dụng trong

 

Từ đồng nghĩa

tôi, bản thân tôi, chúng tôi 
身    自分    我    己    自我

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top