何 = (con người, Mr. T) + (có thể) ON α

TỪ HÁN ĐỘC LẬP BỘ THỦ (Nếu có)
HÀ (cái gì)

Mr. T - có thể làm cái gì? Mày phải hỏi là "Có gì Mr. T không thể làm?", Ngốc ạ!

Onyomi

KA, nhưng bạn không cần nhớ nó.

Kunyomi

なに cái gì
★★★★★

Jukugo

何時(なんじ) mấy giờ rồi? ★★★★★
何 (cái gì?!?) + (thời gian) = 何時 (mấy giờ rồi?)
何とか(なんとか) xxx cái gì đó giống như XXX ★★★☆☆
何だコイツ(なんだこいつ) MÀY MUỐN GÌ??? ★★☆☆☆ NH
幾何学(きかがく) hình học ☆☆☆☆ BA 
(bao nhiêu?) + 何 (cái gì?!?) + (học tập) = 幾何学 (hình học)

Được sử dụng trong

 

Scroll to top