546. 側

側 = (người, Mr. T) + (quy tắc) ON α

TỪ HÁN ĐỘC LẬP BỘ THỦ (Nếu có)
TRẮC (bên cạnh)

Tôi nên ở bên cạnh những người có khả năng tạo ra quy tắc

 

Onyomi

SOKU

Kunyomi

かわ bên cạnh
★★★☆☆

Jukugo

左側(ひだりがわ) bên trái ★★★★★
(bên trái) + 側 (bên cạnh) = 左側 (bên trái)
右側(みぎがわ) bên phải ★★★★★
(bên phải) + 側 (bên cạnh) = 右側 (bên phải)
西側(にしがわ) phía Tây ★★★☆☆
西 (phía tây) + 側 (bên cạnh) = 西側 (phía Tây)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top