1415. 砲

砲 =  (hòn đá) +  (bao bọc) ON α

TỪ HÁN ĐỘC LẬP BỘ THỦ (Nếu có)
砲 - PHÁO (khẩu pháo)

Hòn đá được bao bọc trong khẩu PHÁO, sẵn sàng để được ném đi

Onyomi

HOU

Jukugo

大砲たいほう đại bác ☆☆☆☆ 
(to lớn) + 砲 (khẩu pháo) = 大砲 (đại bác)
Poriko Chan - 180 ngày Kanji - 砲 # Facebook   #Cách học Kanji  #180 ngày Kanji

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top