TỪ HÁN ĐỘC LẬP BỘ THỦ (Nếu có)
TAM (ba)

BA que nằm ngang

Onyomi

SAN

Kunyomi

み*つ (cũng có thể phát âm là み*っつ) 3 cái ★★★★

Jukugo

三人(さんにん) các  bạn có đoán được không?!??? ★★★★★
 三 (ba) + (người, Mr. T) = 三人 (..........?!???)
三月(さんがつ) Tháng ba ★★★★★ KANA
三 (ba) + (mặt trăng, tháng, xác thịt) = 三月 (Tháng ba)
三角(さんかく) tam giác ★★☆☆☆
三 (ba) + (góc độ) = 三角 (tam giác)

Được sử dụng trong

言 寿

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top